Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid en definities

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen MV Kantoortechniek B.V. (hierna: ‘’MV”) en de afnemer alsmede op iedere daarop betrekking hebbende aanbieding en offerte en uit deze overeenkomst, aanbieding en/of offerte voortvloeiende en/of daarmee verband houdende rechtsverhouding.
 • 1.2 Voorwaarden of bedingen van de afnemer anders dan deze algemene voorwaarden worden door MV uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 • 1.4 Onder ‘’afnemer” wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met MV een overeenkomst is aangegaan of voornemens is aan te gaan of aan wie MV een aanbieding of offerte heeft gedaan, alsmede diens rechtsopvolgers.
 • 1.5 Onder ‘’overeenkomst” wordt verstaan: iedere overeenkomst tussen MV en afnemer met betrekking tot de verkoop en levering door MV van kantoorartikelen, bureaustoelen, kantoormachines en/of kantoorinrichting, in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2: Aanbiedingen

 • 2.1 Alle door MV gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, via catalogi, folders en/of brochures, internet, e-mail dan wel op andere wijze, zijn vrijblijvend en kunnen behoudens andersluidende schriftelijke overeenstemming, altijd worden herroepen door MV.
 • 2.2 Afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en gegevens met betrekking tot het gewicht, afmeting en kleur van de producten, zoals deze in aanbiedingen, offertes, catalogi, folders en/of brochures, internet en/of e-mail zijn opgenomen, kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding door MV en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3: Prijzen

 • 3.1. De door MV in haar aanbiedingen, offertes, catalogi, folders en/of brochures, internet en/of e-mail anderszins opgegeven prijzen zijn, behoudens uitdrukkelijke vermelding hiervan, exclusief omzetbelasting en verzend- en/of montagekosten.
 • 3.2. MV is bevoegd om de prijzen van reeds bestelde maar nog niet geleverde producten aan te passen aan eventuele kostprijsverhogende wijzigingen van omstandigheden, zoals verhoging van de prijzen van grondstoffen, lonen, belastingen, productiekosten, heffingen en door wisselkoers fluctuaties. In voorkomende gevallen zal MV de afnemer over prijsverhogingen informeren en in de gelegenheid stellen om de bestelling te annuleren of aan te passen.

Artikel 4: De totstandkoming van overeenkomsten

 • 4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door afnemer per telefoon, fax, brief, internet, e-mail of anderszins gedane bestelling door MV schriftelijk of per e-mail is bevestigd, dan wel door MV uitvoering aan de over-eenkomst wordt gegeven.
 • 4.2 MV behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren en/of vooruitbetaling voor de bestelling of zekerheid voor de betaling te verlangen.

Artikel 5: Betalingen

 • 5.1. Betalingen dienen zonder korting, verrekening, opschorting of inhouding binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de in de factuur vermelde bankrekening.
 • 5.2. Bij gebreke van tijdige nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens MV is afnemer in verzuim zonder dat een nadere aanmaning of ingebrekestelling door MV is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van MV op afnemer, uit welke hoofde dan ook, terstond opeisbaar.
 • 5.3. In geval van verzuim van afnemer is afnemer een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand waarbij een gedeelte van een kalendermaand geldt als een gehele kalendermaand. Voorts is afnemer gehouden tot vergoeding van de door MV te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, ten belopen van tenminste 15% van het openstaande bedrag met een minimum bedrag van EUR 250,=.
 • 5.4. Betalingen door afnemer strekken in eerste instantie tot mindering op de verschuldigde incassokosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en tenslotte in mindering op de oudste openstaande facturen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 • 6.1. Het eigendom van de door MV aan afnemer geleverde zaken gaat pas over op afnemer op het moment dat afnemer volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens MV, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.
 • 6.2. Behoudens de bevoegdheid van de afnemer om de door MV geleverde zaken te gebruiken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, is afnemer gehouden de onder eigendoms-voorbehoud geleverde zaken afgescheiden c.q. individuali-seerbaar te bewaren en is het afnemer niet toegestaan deze zaken op enige wijze te vervreemden of te bezwaren en/of deze onder welke titel dan ook uit handen te geven aan derden.
 • 6.3. Afnemer is gehouden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken als een goede huisvader te bewaren en deze zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle van buiten komend onheil.

Artikel 7: Levering en leveringstermijnen

 • 7.1. Door MV opgegeven termijnen voor levering gelden bij benadering en mogen nimmer worden beschouwd als een definitieve termijn. Overschrijding van deze termijn door MV geeft afnemer nimmer enig recht op schadevergoeding of op opschorting van enige op hem rustende verplichting jegens MV.
 • 7.2. De levering vindt plaats op het moment dat de zaken worden afgeleverd op het door de afnemer opgegeven adres door een door MV ingeschakelde vervoerder dan wel op het moment dat de zaken worden afgegeven aan een door afnemer ingeschakelde vervoerder.
 • 7.3. Vanaf het moment van levering gaat het risico over op de afnemer. Afnemer is gehouden de geleverde zaken afdoende te verzekeren tegen enig van buiten komend onheil.

Artikel 8: Garantie en reclames

 • 8.1. Voor alle door MV geleverde producten geldt een “product”-garantie” van 12 maanden tegen fabricagefouten. Deze garantie beperkt zich naar keuze van MV tot herstel van het product, vervanging van de defecte onderdelen van het product of tot vervanging van het gehele product.
 • 8.2. Geleverde producten mogen op grond van de garantie alleen worden teruggezonden na goedkeuring van MV en onder vermelding van het door MV opgegeven retournummer: indien de producten zich in dezelfde staat bevinden als op het tijdstip van aflevering en zijn voorzien van de originele verpakking en de kopie van de aankoopbon. Retourzendingen op grond van dit artikel dienen in alle gevallen franco te geschieden.
 • 8.3. Naast bovenstaande garanties heeft de afnemer voor een aantal producten de mogelijkheid een aanvullende garantie te verkrijgen, tegen bijbetaling.
 • 8.4. De afnemer kan geen aanspraak maken op bovengenoemde garanties indien er sprake is van onoordeelkundig en/of verkeerd gebruik van de producten waaronder onder meer dienen te worden verstaan: onjuiste montage, slecht onderhoud of eigenhandige aanpassingen van de producten. Voorts kan de afnemer slechts aanspraak maken op garantie indien hij al zijn betalingsverplichtingen jegens MV strikt is nagekomen.

Artikel 9: Reclamering/Retouren

 • 9.1. Afnemer is gehouden om terstond na levering te onderzoeken of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele reclames dienen door afnemer binnen 7 werkdagen na aflevering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan MV, op straffe van verval van het eventuele recht van reclame.
 • 9.2. Gereclameerde zaken mogen niet worden teruggezonden tenzij MV er toestemming voor geeft. Na deze toestemming dient de klant het product binnen 2 dagen te retourneren, geheel franco, in de originele onbeschadigde verpakking, met een kopie van de factuur of pakbon aangehecht. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan mag MV alsnog de retournering weigeren.
 • 9.3. Geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit, getal of afwerking van de producten die in de handel gebruikelijk of technisch niet te vermijden zijn, kunnen niet worden aangemerkt als gebreken van de producten.
 • 9.4. Wanneer de klant een product wil retourneren omdat dit niet geheel aan de eigen verwachtingen voldoet, terwijl het product voldoet aan de gepubliceerde omschrijving en bijbehorende foto’s in het verkoopmateriaal, bijvoorbeeld in de webwinkel of op brochures, dan is de klant in gebreke en behoeft MV het product niet retour te nemen. MV beslist of zij een ruiling kan toestaan of niet. Bij bestellingen van producten die speciaal voor de client worden gemaakt, bijv. stoelen in bepaalde kleur, stof en uitvoering, is er geen enkele mogelijkheid tot retournering.
 • 9.5. Reclames over facturen van MV dienen binnen 7 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend bij MV.

Artikel 10: Annulering

 • 10.1 Annulering van een bestelling door opdrachtgever is na uitlevering niet mogelijk.
 • 10.2 Annulering van een bestelling door opdrachtgever voordat deze is uitgeleverd is in beginsel niet mogelijk . Indien de opdrachtgever een bestelling niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de volgende voorwaarden:
  • 10.2 Specials (bepaalde kleur, uitvoering, stof, e.d.) kunnen niet worden geannuleerd of worden voor 100% doorberekend.
  • 10.3 Voor standaardartikelen, waarvoor annulering alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk is met schriftelijke toestemming van MV, is de opdrachtgever binnen 1 werkdag na opdracht 20% van het netto factuurbedrag verschuldigd als annuleringskosten (met een minimum van € 19,50)
  • 10.4 Voor standaardartikelen, waarvoor annulering alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk is met schriftelijk e toestemming van MV, is de opdrachtgever na 1 werkdag na opdracht 35% van het netto factuurbedrag verschuldigd als annuleringskosten. MV heeft op dat moment de gehele order in bestelling gezet bij de fabrikanten
  • 10.5 Bij wijziging van de leverdatum worden opslagkosten in rekening gebracht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 • 11.1. Behoudens opzet of grove nalatigheid is uitgesloten elke aansprakelijkheid van MV en haar medewerkers en/of eventueel door haar ingeschakelde derden voor eventuele schade van welke aard dan ook waaronder begrepen directe en indirecte schade, bedrijfsschade en gevolgschade, door welke oorzaak dan ook, die afnemer lijdt bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 • 11.2. Behoudens opzet of grove nalatigheid van MV zal afnemer MV, haar medewerkers en/of eventuele door MV ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook in verband met of voortvloeiende uit de overeenkomst.

Artikel 12: Overmacht

 • 12.1. Indien MV gedurende een periode langer dan twee weken door overmacht in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst na te komen, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden
 • 12.2. De door partijen uit hoofde van de overeenkomst reeds verrichte prestaties dienen naar rato te worden afgerekend.
 • 12.3. Onder meer de volgende omstandigheden leveren overmacht op voor MV: - niet tijdige en/of of niet behoorlijke levering door leveranciers van MV: - oponthoud gedurende transport waaronder begrepen oponthoud tengevolge van extreme weersomstandigheden, in-, uit- en/of doorvoerverboden, stakingen, opstanden, oorlog, oproer en rellen; -brand; -overheidsmaatregelen die tot gevolg hebben dat MV haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig kan nakomen.

Artikel 13: Ontbinding van de overeenkomst door MV

 • 13.1. MV is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden indien: - afnemer in staat van faillissement wordt verklaard dan wel aan afnemer (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; - wanneer de afnemer of de door hem gedreven onderneming wordt ontbonden; -wanneer afnemer nalatig is bij de nakoming van enige voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens MV.
 • 13.2. Ontbinding door MV op grond van het voorgaande artikel lid 12.1 laat het recht van MV op schadevergoeding onverlet.
 • 13.3. Indien zich één van de in artikel 12.1 van dit artikel genoemde omstandig-heden voordoet, zijn alle vorderingen van MV op afnemer terstond opeisbaar.

Artikel 14: Persoonsgegevens

 • 14.1 De persoonsgegevens die door afnemer worden verstrekt aan MV in verband met de overeenkomst en de totstandkoming daarvan bestaan uit: bedrijfsnaam, naam van de contactpersoon, post- en e-mail adressen, gegevens voor aflevering en facturering alsmede bij overeenkomsten die via internet tot stand komen, gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zullen door MV worden vastgelegd in een geautomatiseerd bestand en worden bewaard als onderdeel van de klanten-administratie, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, voor direct-marketing doeleinden, voor het bijhouden van een aankoophistorie van de producten en voor het maken van marketing-, sales- en risicoanalyses. De verzameling en vastlegging van de gegevens vindt plaats in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • 14.2 De door afnemer verstrekte gegevens zullen, behoudens uitdrukkelijke instemming, niet aan derden worden verstrekt tenzij dat nodig is voor de in artikel 14.1 genoemde doeleinden, voor advisering aan MV door accountants, advocaten en andere professionele adviseurs of voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • 14.3 Door het sluiten van een overeenkomst met MV of door verstrekking van persoonsgegevens aan MV, geeft afnemer blijk van zijn instemming met de door MV in dit artikel beschreven verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 15: Wijziging van de algemene voorwaarden

 • 15.1 MV behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen slechts van toepassing zijn op vóór de datum van wijziging tot stand gekomen overeenkomsten indien afnemer hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 16: Nietige bepalingen

 • 16.1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn laat dat de gelding van de overige bepalingen onverlet.
 • 16.2. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, zijn partijen gehouden om in onderling overleg tot een vervangende bepaling te komen die zo nauw mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de nietige bepaling.

Artikel 17: Toepasselijk Recht en Geschillen

 • 17.1 Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en rechts-verhoudingen tussen MV en afnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 • 17.2 Alle geschillen tussen MV en de afnemer, voortvloeiende uit of verband-houdende met overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen MV en afnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Zeist, februari 2012